/>

Catalunya
Ciutat Rural

Connectem
el territori?

Connexió
i reactivació
del territori

La Ciutat Rural és un territori ampil de relacions denses, de cooperació entre agents amb una visió comuna: fer dels entorns rurals uns espais rics, dinàmics i cohesionats, que siguin l’expressió dels valors de la sostenibilitat de la vida.

Els entorns rurals més resilients i dinàmics econòmicament són aquells que tenen major capital social, és a dir, més relacions de cooperació entre agents, més espais de planificació territorial i objectius i visions compartides sobre el futur del propi entorn.

Mapa animat de Catalunya amb diverses línies superposades que simbolitzen les possibles connexions fetes entre tota la regió

El Projecte

Catalunya Ciutat Rural (CCR) és un projecte d’intercooperació que pretén enxarxar i crear sinergies entre les diferents iniciatives de l’ESS, entitats i associacions del Penedès Nord i el Baix Anoia, que treballen de forma comunitària amb una visió transformadora de l’economia i la societat basada en l’equitat i la justícia.

L’objectiu és que la creació d’aquesta xarxa pugui donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local dels 10 municipis que hi participen:

Capellades
Carme
Orpí
Santa Maria
de Miralles
La Llacuna
Mediona
Sant Pere de
Riudebitlles
Sant Quintí
de Mediona
Font-Rubí
Terravalit

Les Arèes
de treball

 • Accés als serveis i qualitat de vida

  Es treballa per garantir que les zones rurals tingadequat als seruin un accés veis bàsics com educació, salut i cures.

  Una persona porta un panell solar mentre camina per un terrat
 • Desenvolupament econòmic sostenible

  Es busca impulsar un creixement econòmic equilibrat i sostenible a les zones rurals. Això inclou fomentar la sostenibilitat econòmica, promoure l’emprenedoria local, donar suport als sectors tradicionals i emergents, i afavorir la creació de llocs de treball dignes i estables.

  Una parada de fruites i verdures en un mercat local. Es veuen pebrots vermells, cireres i préssecs. Al fons, desenfocat, es poden veure alguns clients i venedors
 • Participació ciutadana i cooperació

  Es busca fomentar la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions que afecten les seves comunitats rurals. Això inclou promoure la intercooperació entre els actors locals, les administracions públiques i altres agents per aconseguir un desenvolupament més ric i participatiu.

  Set persones aixequen la mà i s'uneixen a ells en un gest d'unitat i motivació

A quines entitats
ens adrecem

Un mapa dels diferents tipus d'entitats cobertes pel projecte Catalunya Ciutat Rural i com estan connectades. Les entitats descrites també es descriuen als elements de text d'aquesta secció

Diferents iniciatives de l’ESS, entitats i associacions del Penedès Nord i el Baix Anoia, que treballen de forma comunitària amb una visió transformadora de l’economia i la societat basada en l’equitat i la justícia, que s’emmarquen en els diferents eixos d’intervenció.

 • Xarxes de cures
  i de serveis a les persones

  Aquests municipis tenen una xarxa de serveis bàsics essencials per al benestar de la població. Això inclou serveis com: escoles, centres de salut, instal·lacions esportives, biblioteques i espais de lleure, així com entitats que el seu àmbit d’actuació vagi lligada tant a l’activitat econòmica (espai de creació d’ocupació i riquesa) com a l’activisme o la satisfacció de necessitats a través del voluntariat (economies comunitàries).

 • Serveis innovadors
  i disseny

  Tot i que els municipis rurals poden trobar-se en desavantatge en termes d'innovació tecnològica i disseny respecte a les ciutats, hi ha iniciatives que tenen l’objectiu d’impulsar la incorporació de serveis innovadors i disseny. Això pot incloure la millora de la connexió a internet, la implementació de tecnologies verdes i sostenibles, i el foment de l'emprenedoria i la creació de nous negocis.

 • Noves energies

  Amb l'objectiu de reduir la dependència de les energies convencionals i contribuir a la transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient, en l'àmbit de les energies renovables, alguns d'aquests municipis han adoptat iniciatives per aprofundir en l'ús de fonts d'energia netes. Això pot incloure la instal·lació de parcs eòlics, plaques solars i altres tecnologies de generació d'energia sostenible. Destaquem en el sector energia, les comunitats energètiques locals.

 • Agroecologia

  A nivell econòmic, a la Catalunya Rural, l'agricultura, la ramaderia i els recursos forestals tenen un paper fonamental. El territori, destaca per la seva forta cohesió social i les xarxes comunitàries. Els habitants locals s'organitzen en cooperatives agràries, associacions i altres grups de suport per promoure la col·laboració, el suport mutu i el desenvolupament local, amb una perspectiva de minimitzar l'impacte ecològic que genera la seva activitat econòmica. Aquesta mentalitat cooperativa i ecològica és clau per al creixement i la resiliència de les comunitats rurals.